ROMUTA

Tietosuojaselosteet ja evästekäytännöt

 • Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

  1. Rekisterinpitäjä

  Romuta Oy Ouluntie 20
  91900 Liminka

  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
  Romuta Oy
  Katriina Manninen
  Vuohisaarentie
  40950 Muurame

  040 920 8238
  katriina.manninen ät romuta.fi

  Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
  – ei erillistä tietosuojavastaavaa

   

  2. Rekisteröidyt

  • asiakkaat
  • romun toimittajat
  • mahdolliset tulevat asiakkaat, toimittajat (tarjoukset)
  • työntekijät

   

  3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

  Rekisterin pitämisen peruste:

  • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella, (kirjanpitolaki)
  • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)
  • työntekijöiden tiedot, (työsopimuslaki)
  • Omaisuuden ja tuotantoprosessin valvonta (kameravalvonta)
  • Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • asiakassuhteen hoitaminen
  • palveluistamme kertominen
  • työntekijät, palkan maksaminen
  • omaisuuden suojaaminen

   

  4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  Asiakas- ja toimittajarekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  Yhteystiedot

  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • henkilötunnus
  • tilinumero
  • yhteyshenkilö
  • sähköisen laskutuksen tiedot
   Asiakas- ja toimittajatiedot
  • tiedot ostetuista tai myydyistä tuotteista / palveluista
  • valvontakameran kuvatallenne

   

  5. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen katriina.manninen ät romuta.fi

  Tarkastusoikeus

  • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
  • Tallentavan kameravalvonnan luonteen vuoksi ja valvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi henkilötietoja ei voida korjata tai poistaa tallenteiden säilytysaikana.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen

  • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
  • Tallentavan kameravalvonnan luonteen vuoksi ja valvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi henkilötietoja ei voida korjata tai poistaa tallenteiden säilytysaikana.

  Vastustamisoikeus

  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Suoramarkkinointikielto

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Tallentavan kameravalvonnan luonteen vuoksi ja valvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi henkilötietoja ei voida korjata tai poistaa tallenteiden säilytysaikana.

  Suostumuksen peruuttaminen

  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

   

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta/ toimittajalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
  • asiakkaalta/toimittajalta itseltään verkkolomakkeen kautta

   

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Romuta Oy:n ulkopuolelle.

   

  8. Käsittelyn kesto

  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa, kuitenkin vähintään kirjanpitolain vaatiman 6 vuotta.
  • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

   

  9. Henkilötietojen käsittelijät

  Asiakas- ja toimittajarekisteriä käsittelevät Romuta Oy:n työntekijät.
  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

   

  10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

   

  11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

   

  12. Rekisteriin tallennettavien informointi

  Tallentava kameravalvonta- kylttit nähtävissä alueella.
  Lisäksi tallennuspaikalla pyynnöstä nähtävissä rekisteriseloste.

 • Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

  1. Rekisterinpitäjä

  Romuta Oy Ouluntie 20
  91900 Liminka

  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
  Romuta Oy
  Katriina Manninen
  Vuohisaarentie
  40950 Muurame

  040 920 8238
  katriina.manninen ät romuta.fi

  Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
  – ei erillistä tietosuojavastaavaa

   

  2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Rekisterin käyttötarkoitus on verkkosivujen turvallisuuden takaaminen. Saatavaa tietoa (IP-osoite) käytetään vain vikatilanteessa tai tietomurtojen selvittämisen yhteydessä.

  Käsittelyperusteena on oikeutettu etu.

  3. Oikeutetun edun peruste

  Yleinen verkkoturvallisuus ja -tapa. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu kerättyjen ja käytettävien henkilötietojen käsittelyyn perustuu elinkeinon harjoittamisen vapauteen.

  4. Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

  IP-osoite, vierailuaika ja vieraillut sivut.

  5. Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

  Verkkosivujen ylläpitopalvelimen tarjoavan yrityksen rajattu, valtuutettu henkilöstö.

  6. Rekisterin tietosisältö

  Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • IP osoite
  • Verkkovierailuaika
  • Sivut, joilla kävijä on käynyt

  7. Säännönmukaiset tietolähteet

  Tietoja saadaan asiakkaalta verkkovierailuista romuta.fi verkkosivuilla.

  8. Henkilötiedon säilytysaika

  Tietoja ei erikseen poisteta koskaan.

  9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Romutan vastaavien henkilöiden käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa myös heidän käytössään. Tietoja ei luovuteta Romuta Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön muuten kuin tietomurtojen- ja vastaavien yhteydessä.

  Sivustolla on käytössä Google Analytics -evästeet, joiden tiedot siirretään ja tallennetaan palvelimille, joita saattaa sijaita myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella.

  10. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Ainoastaan määrätyillä Romutan ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia
  yhteydenottoja järjestelmään. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

  11. Evästeet

  Käytämme sivuillamme evästeitä, lisätietoja saa evästeet osioista

  12. Rekisteröidyn oikeudet

  Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen.

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

  Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

  Rajoittamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.

  Vastustamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli toimit yrityksen tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana.

  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

  Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  PL 800
  Ratapihantie 9
  00521 Helsinki

  p. 029 56 66700
  tietosuoja@om.fi
  www.tietosuoja.fi

  13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.